Deklaracja dostępności serwisu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego .

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-12-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Czerwińska , adres poczty elektronicznej m.czerwinska@sp2aug.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 643 28 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Adres organu odwoławczego: ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów.

Adres e-mail organu odwoławczego: admin@sp2aug.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 643 28 55

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia: główne wejście znajdujące się od strony parkingu szkolnego i jedno przy części administracyjnej budynku. W wypadku tego wejścia nie ma ograniczenia w postaci schodów. Wejścia te są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły od godziny 700 do1630. Dodatkowo w budynku znajdują się trzy wyjścia ewakuacyjne: od frontu przy ul. Ragrodzkiej1, na boisko ( oba to wyjścia z wysokiego parteru), oraz wyjście z sali gimnastycznej bezpośrednio na boisko szkolne. Żadne z wejść nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

3. Budynek składa się z: piwnicy użytkowej, parteru oraz dwóch pięter. Częścią parteru i dwóch pięter jest korytarz. Na jego dwóch końcach znajdują się dwie klatki schodowe. Wyjątkiem jest piwnica użytkowa, do której prowadzą jedne schody. Budynek nie posiada wind.

4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.