SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia na usługę sprzątania
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania szkoły.

 2. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia 01.01.2007 do 31.12.2007.

 3. Oferta powinna obejmować wykonanie usługi w całości, wyszczególnionych przez zamawiającego pomieszczeń.

 • Kompleksowe sprzątanie 26 klaso-pracowni;  

 • Kompleksowe sprzątanie korytarzy szkolnych;

 • Kompleksowe sprzątanie szatni, sali gimnastycznej, sanitariatów;

 • Kompleksowe sprzątanie klatek schodowych w całości budynku (Co stanowi razem 1925 m)

 • Bieżące czyszczenie dywanów i wykładzin w klasach i pomieszczeniach administracji i obsług, pokoju   
  nauczycielskim, świetlicy i biblioteki.

 • Bieżące mycie okien w całym budynku szkolnym.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki.

4.1. Potencjał kadrowy:

Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowaną kadrę:

a)  Osobę nadzoru (kierownik, właściciel firmy).

b)  Minimum 3 zatrudnionych pracowników.

4.2. Doświadczenie zawodowe:

Realizowali w ciągu ostatnich dwóch lat usługi o podobnym stopniu trudności.

4.3. Zapewnią zastosowanie wysokiej klasy środków 
      czyszczących i dezynfekujących.

5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

5.1. Ofertę cenową - kwotę za usługę w skali roku, oraz liczbę i wysokość rat (cena powinna zawierać również 
 wszystkie składniki wymienione w punkcie 3).

5.2.Termin płatności podany przez oferenta.

5.3.Wykaz ważniejszych usług wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat o charakterze i stopniu trudności  porównywalnej z zakresem zamówienia, wraz z referencjami od poprzednich zamawiających.

5.4.Wykaz kierownictwa i pracowników.

5.5.Informacje na temat stosowanego sprzętu.

5.6.Oświadczenie o zastosowaniu środków czyszczących i dezynfekujących dopuszczalnych do użytku w obiektach szkolnych.

5.7.Wyciąg z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej.

5.8.Oświadczenie o nie zaleganiu płatności do ZUS i Urzędu 
     Skarbowego.

5.9.Oświadczenie, iż oferta nie podlega wyłączeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podst. Art.22 ust.4 Ustawy o zamówieniach publicznych.

5.10. Zaświadczenie o nadaniu regonu (ksero)

5.11. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (ksero)

6. Każdy oferent przedłuży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłuży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

7. Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie konieczne informacje/dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu itp., które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

8. Ocena oferty będzie przebiegać następująco:

 • Pod względem formalnym. 
  Czy dołączone zostały wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty. 

 • Pod względem merytorycznym. 

- cena usługi - 100%

Punktacja będzie odbywać się wg zasady:

Ad a) ilość pkt. = (cena najniższa: cena oferenta) x 100% x 100

9. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosowane będzie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówienia publicznego /Dz. U. Nr 19 poz. 177

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
     bez podania przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Sznejder

Wprowadzający: Marek Sznejder

Data modyfikacji: 2006-12-12

Opublikował: Stanisław Polak

Data publikacji: 2006-12-12