SP/271/1/2016 Wykonanie posadzki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie

Termin ważności strony 2016-06-30
Przedmiotem zamówienia jest wymiana płytek PCV w ilości ok 2331 m² na wykładziny rulonowe w ilości 2108 m² i okładziny z płytek typu gres w ilości 223 m². Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące robót ogólnobudowlanych
Untitled

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

sp2-augustow.pbip.pl/

0x01 graphic

Augustów: Wykonanie posadzki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie.
Numer ogłoszenia: 67341 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Augusta , ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 6432855, faks 87 6432855.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp2-augustow.pbip.pl/

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://sp2-augustow.pbip.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie posadzki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana płytek PCV w ilości ok 2331 m² na wykładziny rulonowe w ilości 2108 m² i okładziny z płytek typu gres w ilości 223 m². Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące robót ogólnobudowlanych. Przedmiot i zakres robót budowlanych W ramach zamówienia należy wykonać niżej wymienione roboty budowlane: Korytarze i sale lekcyjne na 4 poziomach Zerwanie posadzki z płytek PCV Zerwanie cokołów i listew przypodłogowych. Oczyszczenie powierzchni ze starego kleju i zapraw. Naprawa uszkodzeń posadzek, jeżeli w określonym przypadku okaże się to konieczne do prawidłowego wykonania pozostałych prac. Gruntowanie podłoży, powierzchni poziomych i pionowych preparatem gruntującym np. Ceresit CN 94 lub równoważnym. Położenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, grubość do 5 mm np. Ceresit CN 72 lub równoważnym. Ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, (rulonowe) na kleju dyspersyjnym z wywinięciem na ściany. Ułożenie posadzki z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. Mocowanie listew aluminiowych w progach drzwiowych przy zmianie rodzaju posadzki. Ułożenie posadzki z płytek typu gres oraz cokołów. Zdjęcie skrzydeł drewnianych celem skrócenia, powierzchnia do 2 m2 Wycięcie z pomieszczeń szatni przegród stalowych ( siatka w ramach) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe Do Wykonawcy należą następujące prace: transport, składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta wyrobu, usunięcie z terenu budowy zdemontowanych urządzeń i innych materiałów z rozbiórek, udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy jeżeli taka się należy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ogólna specyfikacja techniczna- załącznik nr 10 do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Do 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.20.00-4, 45.43.21.11-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) (zgodnie z art. 45 upzp). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 16.06.2016 r. do godz. 10:00. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. nr 42, poz. 275).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wykładzin rulonowych o pow. minimum 500m² w obiekcie użyteczności publicznej, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena tego warunku na podstawie przedłożonych dokumentów, wg formuły spełnia, nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Ocena spełniania tego warunku zostania dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia wg formuły spełnia, nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 100 000,00 zł. Ocena tego warunku na podstawie przedstawionych dokumentów, wg formuły spełnia, nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wykładzin rulonowych o pow. minimum 500m² w obiekcie użyteczności publicznej, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena tego warunku na podstawie przedłożonych dokumentów, wg formuły spełnia, nie spełnia.;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do ofert należy załączyć kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80

 • 2 - okres gwarancji i rękojmi - 5

 • 3 - termin realizacji - 15

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu. 2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia (ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego) dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług. 3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego, b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Terminy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z, 1.okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: a/wstrzymania robót przez Zamawiającego, b/konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c/odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2.wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie, prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego, 3.działania siły wyższej np. klęski żywiołowe mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 4.zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 5.odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji, 6.odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych ale istotnych dla realizacji robót, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sp2-augustow.pbip.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie ul. Rajgrodzka 1 16-300 Augustów woj. Podlaskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie ul. Rajgrodzka 1 16-300 Augustów woj. Podlaskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Sznejder

Wprowadzający: Marek Sznejder

Data modyfikacji: 2016-06-29

Opublikował: Stanisław Polak

Data publikacji: 2016-06-02