Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rajgrodzka 1
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon  (087) 643-28-55
faks  (087) 643-28-55
e-mail:  admin@sp2aug.pl

Godziny pracy:
715 - 1515

Lista aktualności

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

  2004-11-24 00:00:00

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA
  W AUGUSTOWIE, UL. RAJGRODZKA 1, TEL. 643-28-55

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE
  POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

  Chętni do przetargu mogą uzyskać informacje w sekretariacie szkoły.
  Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentem jest
  MAREK SZNEJDER tel. 643-28-55.
  Oferty należy kierować do dnia 09.12.2004 r. godz. 10.00 w siedzibie prowadzącego.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (sekretariat).

  PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 09.12.2004 R. GODZ. 10.30

  Augustów, 24.11.2004

  Przetarg został rozstrzygnięty dn. 09.12.2004r. o godz. 10.30.
  Podczas posiedzenia komisji przetargowej ogłoszono wynik w siedzibie zamawiającego
  - wygrało PHU "POLMOP" Serwis.

 • Organy szkoły

  2003-09-29 00:00:00

  Organami szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły - /oświadczenie majątkowe w załączniku/
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

  Szczegółowe informacje znajdują się w danych ogólnych w statucie szkoły.

 • Załatwianie spraw

  2003-09-29 00:00:00

  OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ZATRUDNIENIE W CHARAKTERZE NAUCZYCIELA POWINNA PRZEDŁOŻYĆ:

  - kwestionariusz osobowy + 1 zdjęcie,
  - dyplom ukończenia studiów wyższych,
  - dokument stwierdzający wymagane kwalifikacje pedagogiczne,
  - podanie,
  - życiorys,
  - zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
  - badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.


  DZIECKO DO SZKOŁY PRZYJMOWANE JEST NA PODSTAWIE:

  - podania o przyjęcie dziecka do szkoły,
  - informacji o dziecku i jego rodzicach lub prawnych opiekunach dziecka.

 • Rejestry, ewidencja, archiwa

  2003-09-29 00:00:00

  Szkoła prowadzi rejestry:

  1. pozaksięgowy,
  2. uczniów,
  3. wypadków uczniów,
  4. legitymacji ubezpieczeniowych,
  5. czeków gotówkowych,
  6. wydawanych zaświadczeń do kapitałów początkowych,
  7. archiwum,
  8. dokumentacji księgowej i szkolnej.

 • Statut szkoły

  2003-09-28 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta

Wytwarzający/odpowiadający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta

Data wytworzenia: 2017-01-09

Wprowadzający: Marzenna Czerwińska

Data modyfikacji: 2021-06-11

Opublikował: Marzenna Czerwińska

Data publikacji: 2017-01-09